Probíhající soutěže

 Adventní kalendář s Milvou 2023

 

Podmínky soutěže:

1. Organizátor a vykonavatel soutěže
Soutěž „Adventní kalendář s Milvou 2023, ve zkratce „Adventní kalendář“, se nachází na nástěnce oficiální stránky společnosti Milva cosmetics s.r.o - na Facebooku Milva Shop.

Organizátorem soutěže je Milva cosmetics s.r.o., IČO: 36 528 137 se sídlem: ul. Poštovní 345, 946 32 Marcelová, Slovensko dále nakrátko jen \"organizátor\". Tato pravidla jsou povinná pro všechny účastníky, kteří se hry účastní. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění Pravidel oznámením oprav nebo změn veřejně na facebookové stránce Milva Shop.

2. Mechanismus soutěže
- V termínu od 1.12 2023 do 24.12 2023 (včetně) každý den organizátor zveřejní otázku nebo úlohu, jako příspěvek na FB stránce Milva Shop, na kterou soutěžící musí odpovědět nebo splnit ji do 20:00 hodin. týž den. Organizátor takto zveřejní na nástěnce své FB stránky 24 otázek nebo úkolů a dá 24 výher v termínu soutěže. Soutěž bude ukončena dne 24.12. v 16:00 hodin. zveřejněním výherce Velké výhry.
- Organizátor zveřejní každé ráno v 9:00 hod. příspěvek s otázkou / úkolem na FB stránce.
- Uživatelé musí odpovědět nebo splnit úlohu pod určitým příspěvkem organizátora na Facebook stránce Milva Shop
- Uživatelé se mohou zúčastnit soutěže každý adventní den, tedy odpovědět nebo splnit denní úkol jednou za den.
- Výherce bude zveřejněn komentářem pod stejným příspěvkem stránky Milva Shop a v samostatném příspěvku spolu s výhrou týž den ve 21:00 hodin.
- Poslední Adventní den (24.12) organizátor předá Velkou výhru, která sestává z šeku na nákup na eshopu www.milva.shop v hodnotě 150 EUR
- Vítěz velké výhry bude vylosován ze všech soutěžících, kteří se do adventní soutěže zapojili od 1.12. do 24.12. do 15:30 hodin. a bude okamžitě zveřejněn na FB stránce organizátora dne 24.12. v 16:00 hodin.
- Účast v soutěži není předmětem nákupu účastníků.
- Každý uživatel bude do soutěže zapojen jen jednou za den, bez ohledu na počet komentářů, které zveřejnil.
- Zveřejněním komentáře, který splňuje výše uvedené podmínky, účastník potvrzuje, že si přečetl a přijímá tato oficiální pravidla.

3. Právo účastnit se
Každá fyzická osoba s bydlištěm v ČR, která má více než 18 let má právo zúčastnit se.
Tato soutěž NENÍ otevřena osobám pracujícím pro ORGANIZÁTORA a zaměstnancům přidružených společností pro účely této kampaně, jakož i jejich přímým příbuzným: dětem, rodičům, bratrům, sestrám, manželům. Účast z falešných profilů a jinými metodami s cílem zvýšit pravděpodobnost výhry není povolena. V případě podezření ze zneužití má Organizátor právo na okamžitou diskvalifikaci účastníků. Neslušná a obscénní slova, výrazy, obrázky, atp. organizátor si vyhrazuje právo nezveřejnit na facebookové stránce.

4. Ocenění a vyhlášení vítěze
Organizátor informuje každý den vítězného účastníka komentováním zveřejnění na stránce Milva Shop, ve kterém je uvedeno facebook jméno vítěze a otevírá příslušné okénko na Adventním Milva kalendáři, kde je ukryta výhra.
Aby vítězný účastník získal svoji výhru, musí v rámci ní zaslat své osobní údaje – jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a kontaktní telefonní číslo ve formě osobní zprávy na FB stránce Milva Shop, a to nejpozději do 5 dnů po vyhlášení.
Účastníci souhlasí s tím, že poskytnutí jejich osobních údajů výše uvedeným způsobem je nezbytné pro účely získání náležité ceny. Přijaté osobní údaje nebudou použity k jiným účelům, než jsou uvedeny v těchto pravidlech.
Činnosti účastníků her, jejichž cílem je zvýšit pravděpodobnost výhry ceny pomocí jiných způsobů a metod než jsou ty, které jsou uvedeny v těchto pravidlech, jsou zakázány.

5. Výhry
Výhrami jsou balíčky výrobků Milva a dárkový šek jako Velká výhra.
- Výhercem se stává 1 (jeden) z účastníků, kteří splnili podmínky hry v daný den a Výherce velké vyhry bude jeden účastník z celé soutěže.
- Získané ceny nelze převést na jinou osobu, vyměnit za jiné produkty ani je vyměnit za peněžní ekvivalent.
- Organizátor nenese odpovědnost v případě, že uživatel uvedl neplatné kontaktní údaje, neúplnou nebo nepřesnou e-mailovou adresu, nesprávná jména nebo neexistující nebo deaktivovaný profil na Facebooku.

6. Přípustnost
Soutěžícímu není umožněno účastnit se, pokud:
- používá bezohledné metody, techniky a software pro manipulaci s účastí a výsledky;
- nesplňuje žádnou z podmínek těchto „Podmínek“;
- používá falešné, neoprávněné nebo duplikované účty na Facebooku.

7. Omezení odpovědnosti
Organizátor neodpovídá za:
- nesprávná nebo zavádějící jména uživatelů Facebooku;
- duplikování profilů na Facebooku nepřejícími;
- chybný nebo neúspěšný elektronický přenos dat, technická nemožnost registrace ve hře v důsledku okolností mimo kontrolu Organizátora;
- porucha komunikačního spojení bez ohledu na příčinu, pokud jde o zařízení, systémy, sítě, linky, satelity, servery, počítače nebo poskytovatele použité v souvislosti s touto hrou;
- nedostupnost internetu nebo webové stránky nebo jejich kombinace;
- poškoděne systému stránky nebo platformy Facebook;
- za ztrátu údajů o registrovaných účastnících z technických a jiných nepředvídatelných důvodů a / nebo jiných okolností vyšší moci;

Organizace, prezentace, chování a regulace hry nejsou v žádném případě kontrolovány ani spravovány společností Facebook Inc.;

8. Ostatní podmínky
- Podmínky této soutěže jsou zveřejněny a dostupné na www.milva.shop
- Účastí v soutěži účastníci akceptují tyto „Podmínky“ a souhlasí s dodržováním všech podmínek a požadavků soutěže.
- Organizátor si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoli změnit. Změny nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění.
- Uživatelé nesmí uveřejňovat komentáře s neetickým a nemorálním obsahem v rozporu s dobrými mravy, vulgární a urážlivá slova, komentáře, které vyvolávají a/nebo stimulují nenávist nebo jiné zákonem zakázané chování, komentáře v rozporu se zákonem na ochranu před diskriminací, komentáře, které obsahují otevřenou nebo skrytou reklamu konkurenčních výrobků, náboženských a politických symbolů a zpráv.
ORGANIZÁTOR se od těchto událostí distancuje a vyhrazuje si právo vyloučit z účasti libovolného uživatele, který se chová v rozporu s těmito pravidly, jakož i vymazat jeho příspěvek / komentář.
- Organizátor si vyhrazuje právo ukončit nebo zastavit soutěž v kterékoli fázi její implementace oznámením účastníků na oficiální stránce společnosti - Milva Shop na Facebooku. Všichni účastníci se v tomto smyslu považují za upozorněné od okamžiku uveřejnění příspěvku organizátorem.
- Organizátor si vyhrazuje právo ukončit soutěž/nebo diskvalifikovat účastníka/účastníky v případě podezření ze zneužití, obcházení nebo porušení těchto pravidel nebo za přítomnosti dalších okolností, které vyžadují pozastavení/ukončení soutěže.
- Možné spory mezi ORGANIZÁTOREM a účastníkem / účastníky se řeší jednáními a v případě nemožnosti - podle obecných právních předpisů České republiky.
-  Organizátor soutěže prohlašuje, že Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována, nebo jinak spojována s Facebookem a Instagramem a není s Facebookem a Instagramem jinak spojena.

 

Hodně štěstí! 🫶

 

 

 

**********************************************

 

 

Soutěž ''STAY TUNED''- ukončena

Výherci

INSTAGRAM Milva.shop - Tři vánoční balíčky Milva vyhrála @honces88

FB Milva Slovensko - Tri vánoční balíčky Milva vyhrála Petrulinka Smíšek

Děkujeme všem za účast!

 

Pravidla soutěže

 

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Milva Cosmetics s.r.o. IČO: 36 528 137 Sídlo: Poštovní 345/23, 946 32 Marcelová Oddíl: Sro, vložka číslo: 11035/N

 

Termín a místo konání soutěže

 

a) Soutěž probíhá od 20.11.2023 do 25.11.2023. Vyhodnocení bude probíhat na základě sběru správně splněných podmínek soutěže během jejího trvání.

b) Následně proběhne spravedlivé losování výherců, s prohlášením výsledků, prostřednictvím firemních sociálních sítí.

c) Soutěž probíhá výlučně na Instagram Milva.Shop a FB Milva Shop

 

Podmínky účasti v soutěži

 

a) Soutěž je určena pro účastníky starší 18 let, soutěžící na IG profilu Milva.shop a na FB na Milva Shop, s trvalým pobytem na území České republiky. Zapojením se do soutěže, uživatel souhlasí s jejími podmínkami a statutem soutěže.

b) Podmínky pro účast v soutěži:

1.Napište do komentáře názvy tří vánočních balíčků od Milva, které byste chtěli vyhrát.
2. Označte v kometari jednu osobu, která by ji naše novinka zajímala.
Komentovat můžete neomezeně, ale vždy označte jiné osoby

 

Ceny

 

a) Pořadatel vybere výherce na Instagram MilvaShop a výherce na FB Milva Shop. Každý výherce vyhra 3x vánoční balíček Milva.

 

b) Výherce vyhlásí Pořadatel, po sesbírání správně splněných soutěžních podmínek. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu.

 

Určení výherce

 

a) Vítěze vybírá pořadatel

b) Výherce je povinen kontaktovat pořadatele přes IG nebo FB zprávu do 10.12.2023.

c) Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplatit v hotovosti. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.

 

Závěrečná ustanovení

 

a) Soutěžící nemusí poskytnout osobní údaje během trvání soutěže ani při převzetí výhry. Pořadatel soutěže nehradí Účastníkem žádné náklady či případnou škodu, které tímto vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži, resp. v souvislosti s výhrou v soutěži.

b) Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže hráče, jejichž aktivita naznačuje podvodné, podezřelé nebo nestandardní chování.

c) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit statut soutěže nebo soutěž ukončit dle vlastního uvážení.

d) Účastí ve hře účastníci souhlasí s tím, že při vyhlášení výherců můžeme zveřejnit jména jejich profilů na sociální síti.

e) Účastníci nemají nárok na peněžní ekvivalent namísto výhry.

j) Organizátor hry si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli obsah, který je urážlivý, diskriminační nebo v rozporu s pravidly odpovědné komerční komunikace, jakož i diskvalifikovat příslušného autora takového obsahu.

i) Jediné osobní údaje, které shromažďujeme, jsou ty, které vyžadují kurýrní společnosti k přijímání vašich dárků.

 

Vyhlašovatel soutěže prohlašuje, že Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována nebo jinak spojována s Facebookem a Instagramem a není s Facebookem a Instagramem jinak spojena.

 

**********************************************

 

🎃🎃🎃Halloweenska súťaž - ukončená 🎃🎃🎃


Súťaž skončila a sme vybrali troch víťazov. Každý dostane od nás balík produktov:
🎃Milva šampón horčík a chinín 200ml
🎃Milva obnovujúci kondicionér s horčíkom a chinínom 200 ml
🎃Milva zubná pasta s mätou a zázvorom, 75ml
👻Očný krém proti starnutiu Mavrud Age Expert, 25ml
👻Pleťový krém proti starnutiu Mavrud Age Expert, 40 m
👻Krém proti starnutiu na ruky a nechty Mavrud Age Expert, 100ml
👻Telový stylingový krém proti starnutiu Mavrud Age Expert, 180ml


Balíček vyhrávajú:
1. Sabina Pašavová
2. Iveta Tkáčová
3. Ve Ronika Bystroňová
Gratulujeme k výhre a prosíme výhercov, aby nás kontaktovali správou do 10.11.2023

 

 

**********************************************

 

SOUTĚŽ NA Facebook Milva Shop

27.10 do 2.11.2023

Ahoj přátelé! Máme tu pro vás novou soutěž na Halloween. Vyhraješ balíček kosmetiky?👻
Tu pre vás je skvelý výherný balíček obsahujúci naše najnovšie novinky
🎃Milva šampon horčík a chinín 200ml
🎃Milva obnovující kondicionér s hořčíkem a chininem 200 ml
🎃Milva zubní pasta s mátou a zázvorem, 75ml
Aby byla vaše výhra ještě skvělejší, přidali jsme také krémy na tělo a pleť od Bilka
👻Oční krém proti stárnutí Mavrud Age Expert, 25ml
👻Pleťový krém proti stárnutí Mavrud Age Expert, 40 m
👻Krém proti stárnutí na ruce a nehty Mavrud Age Expert, 100ml
👻Tělový stylingový krém proti stárnutí Mavrud Age Expert , 180ml

Bez žádné legrace, výhra je skutečně luxusní zážitek pro Milvu vlasů, nádherný úsměv a jedinečná vůně kolagenové péče o pleť a tělo od Bilky.

🎃👻🎁Pokud máte zájem, jsou zde pravidla soutěže:
1. Napište nám do komentářů, Připravujete se na Dušičky nebo Halloween?🤔
a označte 2 osoby, které by naše soutěž potěšila. Komentovat můžete vícekrát, ale vždy je třeba označit jiné osoby.
2. Sledujte nás na Facebooku.
2.11.2023 náhodne vyberieme 3 výhercov z komentárov

 

 

 

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI NA FACEBOOKU
(dále jen „Podmínky“)
1. POŘADATEL SOUTĚŽE
1.1 Pořadatelem soutěže je: Milva Cosmetics s.r.o. Sídlo: Poštová 345/23, 946 32 Marcelová Oddíl: Sro, vložka číslo: 11035/N IČO: 36 528 137 DIČ: 2020158118 IČ DPH: CZ684708035  (dále jen „Pořadatel“).


2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE
2.1 Soutěž probíhá od data uvedeného na facebookové stránce Milva Shop https://www.facebook.com/milva.cosmetics (dále jen „Doba konání soutěže“). 
2.2 Soutěž je pořádána na území České republiky, a to prostřednictvím internetové stránky www.milva.shop Výherci soutěže budou vybráni dle principu uvedeného v bodě č. 5 těchto Podmínek.


3. ÚČAST V SOUTĚŽI
3.1 Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s adresou pro doručování na území České republiky, které dosáhly 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce), které splňují další podmínky uvedené v těchto Podmínkách (dále jen „Soutěžící“).
3.2 Účast v soutěži není podmíněna nákupem zboží. Soutěžící se může soutěže zúčastnit vice krat, pokud splní všechny podmínky účasti uvedené v těchto Podmínkách.
3.3 Výherci budou vybráni dle mechaniky uvedené v bodě 5 „Způsob výběru výherců“ těchto Podmínek. Možnost vyhrát jednu z výher mají pouze ti Soutěžící, kteří splní podmínky účasti v soutěži. V případě, že se z důvodu uvedení chybného kontaktu nebude možno s výhercem spojit, zaniká jeho nárok na výhru.
4. VÝHRY
4.1 Každý Soutěžící, který splní podmínky účasti a po vybrání poskytne své kontaktní údaje prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku, bude mít možnost získat jednu výhru.
5. ZPŮSOB VÝBĚRU VÝHERCŮ
5.1 Vyhrávají  náhodně vybraní výherci, kteří splní podmínky účasti v soutěži.
6. OZNÁMENÍ O VÝHŘE
6.1 Všichni výherci obdrží výhru nejpozději do 14 dnů po skončení Doby konání soutěže na adresu v České republice, kterou poskytli do soukromé zprávy na Facebooku. Za správnost kontaktních údajů Pořadatel neodpovídá. Povinnost výhru převzít výherci nevzniká.
7. VYLOUČENÍ Z ÚČASTI V SOUTĚŽI
7.1 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni Soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem (byť jen okrajově nebo částečně) nevyhoví těmto Podmínkám nebo je poruší. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech Soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že během Soutěže uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Za takové praktiky je považováno zejména, nikoli však výlučně (a) použití nedovolených prostředků (např. hackerské nástroje, viry, trojské koně apod.),
nebo získání jiné výhody pomocí manipulace;
2 / 3
(b) účast prostřednictvím výherních spolků, automatizovaných služeb a především prostřednictvím profesionálních výherních služeb; a (c) účast jménem třetí osoby (s i bez jejího vědomí).
7.2 Zjistí-li nebo bude-li se Pořadatel důvodně domnívat, že existuje jakékoli podezření na porušení těchto Podmínek Soutěžícím, je Pořadatel oprávněn bez dalšího upozornění Soutěžícího vyřadit ze soutěže. Rozhodnutí Pořadatele je konečné bez možnosti odvolání.
7.3 Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a všichni zaměstnanci s nimi spolupracujících agentur a společností a osoby, které jsou těmto osobám blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě, že se výhercem stane taková osoba, cena se takovému výherci neodevzdá.
8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8.1 Účastí v soutěži bere Soutěžící na vědomí, že jeho osobní údaje v rozsahu jeho [jména, příjmení, doručovací adresy na území České republiky, telefonního kontaktu, e-mailové adresy] a případně dalších údajů následně sdělených Pořadateli budou zpracovávány Pořadatelem, jakožto správcem osobních údajů, pro účely pořádání soutěže a určení výherců, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů, nejdéle však na dobu dvou měsíců od ukončení soutěže. Po ukončení testovací aktivity/soutěže budou osobní údaje smazány.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1 Účastí ve hře vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se je plně dodržovat.
9.2 Pořadatele je možné v souvislosti se soutěží kontaktovat též na milva.objednavky@gmail.com
9.3 Pořadatel může tato pravidla změnit; informace o změně spolu s úplným zněním pravidel bude po Dobu konání soutěže dostupná na internetové stránce www.milva.shop (dále jen „Soutěžní stránka“). Pořadatel může současně soutěž odložit, přerušit nebo zrušit; každá taková změna bude rovněž vyhlášena na Soutěžní stránce. Veškeré případné změny budou podloženy závažnými důvody a při maximálním šetření zájmů Soutěžících.
9.4 Podmínky mohou být ve zkrácené verzi komunikovány na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tyto úplné Podmínky jsou považovány v rámci soutěže za jediné, úplné a konečné.
9.5 Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího v této soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce. Soutěžící má dále právo zahájit také mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.
Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a 3 / 3 výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.
9.6 Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (včetně zejména např. funkčnosti doručovacích služeb, internetu nebo e-mailového spojení se Soutěžícím).
9.7 Tyto Podmínky se řídí platným právním řádem České republiky. Tyto Podmínky jsou k dispozici přímo u zadání soutěže.

 

 

 

 

SOUTĚŽ NA INSTAGRAM 19.9 - 27.9.2023

ukončena 28.9.2023

 

 

****************************

Seznam výherců


soutěže o 10 balíčků

 

Soutěž o Milva šampon a kondicionér hořčík a chinin

@jarkastychova
@balejova_lenka1
@lucul17
@hana_koutnakova
@simkas.2.6
@klerrsimi
@janosdeakovasimona
@beabubea
@_sy_ky_
@hanakatrinka

Prosíme všechny vyherce kontaktovat nás prostřednictvím IG zprávy (@milva.shop) do 10.10.2023.

****************************

Představujeme Vám novou generaci chininové péče.

Vaše vlasy jsou vyčerpané a utracené po létě? Vypadají nadmírně, lámou se a kdyby přestali růst? V této soutěži máte možnost vyhrát novinky od Milva s chininem a hořčíkem a začít pěstovat své vlasy.

 

Pokud chcete soutěžit o jednu z 10 výher - regenerační, vyživující a hydratační kombo pro růst vlasů vhodné pro ženy i muže (Milva šampon a kondicionér hořčík a chinin) je třeba splnit následující pravidla soutěže:

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Pořadatel soutěže

 

Pořadatelem soutěže je společnost Milva Cosmetics s.r.o. IČO: 36 528 137 Sídlo: Poštovní 345/23, 946 32 Marcelová Oddíl: Sro, vložka číslo: 11035/N

 

Termín a místo konání soutěže

 

a) Soutěž probíhá od 19.9.2023 do 27.9.2023. Vyhodnocení bude probíhat na základě sběru správně splněných podmínek soutěže během jejího trvání.

b) Následně proběhne spravedlivé losování výherců, s prohlášením výsledků, prostřednictvím firemních sociálních sítí.

c) Soutěž probíhá výlučně pouze na Instagram Milva.shop

 

Podmínky účasti v soutěži

 

a) Soutěž je určena pro účastníky starší 18 let, soutěžící na facebookovém profilu Milva Shop, s trvalým pobytem na území České republiky. Zapojením se do soutěže, uživatel souhlasí s jejími podmínkami a statutem soutěže.

b) Podmínky pro účast v soutěži:

1.Sledovat naši stránku Milva.Shop
2. Označte v kometari jednu osobu, která by ji naše novinka zajímala.
Komentovat můžete neomezeně, ale vždy označte jinou osobu

 

Ceny

 

a) Pořadatel vybere 15 výherců. Každý výherce vyhraje Milva šampon a kondicionér hořčík a chinin.

b) Výherce vyhlásí Pořadatel, po sesbírání správně splněných soutěžních podmínek. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu.

 

Určení výherce

 

a) Vítěze vybírá pořadatel

b) Výherce je povinen kontaktovat pořadatele přes Instagram zprávu do 10.10.2023.

c) Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplatit v hotovosti. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.

 

Závěrečná ustanovení

 

a) Soutěžící nemusí poskytnout osobní údaje během trvání soutěže ani při převzetí výhry. Pořadatel soutěže nehradí Účastníkem žádné náklady či případnou škodu, které tímto vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži, resp. v souvislosti s výhrou v soutěži.

b) Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže hráče, jejichž aktivita naznačuje podvodné, podezřelé nebo nestandardní chování.

c) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit statut soutěže nebo soutěž ukončit dle vlastního uvážení.

d) Účastí ve hře účastníci souhlasí s tím, že při vyhlášení výherců můžeme zveřejnit jména jejich profilů na sociální síti.

e) Účastníci nemají nárok na peněžní ekvivalent namísto výhry.

j) Organizátor hry si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli obsah, který je urážlivý, diskriminační nebo v rozporu s pravidly odpovědné komerční komunikace, jakož i diskvalifikovat příslušného autora takového obsahu.

i) Jediné osobní údaje, které shromažďujeme, jsou ty, které vyžadují kurýrní společnosti k přijímání vašich dárků.

 

Vyhlašovatel soutěže prohlašuje, že Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována nebo jinak spojována s Facebookem a Instagramem a není s Facebookem a Instagramem jinak spojena.

 

*****************************

 

SOUTĚŽ NA FACEBOOK A INSTAGRAMukončena 13.9.2023

 

 

*****************************************************************************************************

Seznam výherců

I. INSTAGRAM @milva.shop

1.@marcela.gruzova
2. @marek.cervinka
3.@cal.jiri
4. @ta_tereza9
5. @m_ooni_k
6. @evatejchmanova
7. @_adunaa_
8. @zdenkad17
9. @opetula77
10. @iivusja3
11. @michala.hajna.73 ⊗ 
12. @irisjasmi
13. @angelsneverdie87
14. @kubik.p1111
15. @hpiklova

 

 II. Facebook Milva Shop

1. Dalos Tino
2.Slavka Galisova ⊗ 
3. Slavomíra Šlebodová ⊗
4. Marcela Kubelková
5. Knopová Dominika
6. Prošková Lucinka ⊗
7. Marcela Dubinová ⊗
8. Fejes Ildikó
9. Jarmila Turčinová
10. Diana Nagyova
11. AnDrea Kraushúberová
12. Filip Vyskočil ⊗
13. Veronika Gerlová
14. Věra Říhová ⊗
15. Vladimír Vodička

 

****************************************************************************************************

Soutěž o žhavou novinku Milva

pokud nemáte dost letního tepla jsme tady s žhavou novinkou a soutěž o Milva vodičku na vlasy z divoké zihlavy 200ml. Naše novinka je 100% přírodní voda z kopřivy (extrakce za studena) a je určena proti mazání vlasů a vypadávání vlasů. Vhodná pro každodenní použití bez omezení.
Pokud chcete soutěžit o jednu ze 30 výher - přírodní vodu na vlasy z kopřivy je třeba splnit následovně pravidla soutěže

Před odesláním zprávy si přečtěte:

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Pořadatel soutěže

 

Pořadatelem soutěže je společnost Milva Cosmetics s.r.o. IČO: 36 528 137 Sídlo: Poštovní 345/23, 946 32 Marcelová Oddíl: Sro, vložka číslo: 11035/N

 

Termín a místo konání soutěže

 

a) Soutěž probíhá od 7.9.2023 do 13.9.2023. Vyhodnocení bude probíhat na základě sběru správně splněných podmínek soutěže během jejího trvání.

b) Následně proběhne spravedlivé losování výherců, s prohlášením výsledků, prostřednictvím firemních sociálních sítí.

c) Soutěž probíhá výlučně pouze na facebookovém profilu https://www.facebook.com/milva.cosmetics a  na Instagram Milva.shop

 

Podmínky účasti v soutěži

 

a) Soutěž je určena pro účastníky starší 18 let, soutěžící na facebookovém profilu Milva Shop, s trvalým pobytem na území České republiky. Zapojením se do soutěže, uživatel souhlasí s jejími podmínkami a statutem soutěže.

b) Podmínky pro účast v soutěži:

1.Sledovat naši stránku Milva Slovensko
2. Označte v kometari jednu osobu, která by ji naše novinka zajímala.
Komentovat můžete neomezeně, ale vždy označte jinou osobu

 

Ceny

 

a) Pořadatel vybere 15 výherců z FB a 15 výherců z IG. Každý výherce vyhraje Milva voda z divoké kopřivy 200ml

b) Výherce vyhlásí Pořadatel, po sesbírání správně splněných soutěžních podmínek. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu.

 

Určení výherce

 

a) Vítěze vybírá pořadatel

b) Výherce je povinen kontaktovat pořadatele přes Facebook zprávu do 30.9.2023.

c) Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplatit v hotovosti. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.

 

Závěrečná ustanovení

 

a) Soutěžící nemusí poskytnout osobní údaje během trvání soutěže ani při převzetí výhry. Pořadatel soutěže nehradí Účastníkem žádné náklady či případnou škodu, které tímto vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži, resp. v souvislosti s výhrou v soutěži.

b) Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže hráče, jejichž aktivita naznačuje podvodné, podezřelé nebo nestandardní chování.

c) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit statut soutěže nebo soutěž ukončit dle vlastního uvážení.

d) Účastí ve hře účastníci souhlasí s tím, že při vyhlášení výherců můžeme zveřejnit jména jejich profilů na sociální síti.

e) Účastníci nemají nárok na peněžní ekvivalent namísto výhry.

j) Organizátor hry si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli obsah, který je urážlivý, diskriminační nebo v rozporu s pravidly odpovědné komerční komunikace, jakož i diskvalifikovat příslušného autora takového obsahu.

i) Jediné osobní údaje, které shromažďujeme, jsou ty, které vyžadují kurýrní společnosti k přijímání vašich dárků.

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz