PRAVIDLÁ PREDAJA 2+1 ZDARMA

Článek 1.
1. Společnost Milva Cosmetics s.r.o., IČO: 36 528 137, se sídlem na adrese Poštová 345/23, 946 32 Marcelová, Slovensko (dále jen „Společnost“), organizuje prodejní akci s názvem „2 + 1“ (dále jen „Akce“) .
2. Předmětem tohoto dokumentu je celková revize pravidel (dále jen „Pravidla“) Akce. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který je závazný pro pravidla Akce. Tato pravidla mohou být změněna pouze písemnými dodatky zveřejněnými stejným způsobem jako tento dokument.
Článek 2.
1. Akce bude probíhat od 28.05.2024 do 06.06.2024 v e-shopu milva.shop, přičemž nabídka týkající se Akce bude platná pouze během uvedeného období.
Článek 3.
1. Účastníkem Akce může být fyzická nebo právnická osoba, která je koncovým zákazníkem a splňuje ostatní podmínky stanovené v těchto Pravidlech (dále jen „Zákazník“). Akce není určena pro osoby, které nakupují zboží zahrnuté do Akce za účelem dalšího prodeje.
2. Do Akce budou zařazeni jen ti Zákazníci, kteří splňují všechny podmínky Akce. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli dle vlastního uvážení posoudit splnění stanovených podmínek jednotlivými Zákazníky a vyloučit z Akce Zákazníky, kteří nesplňují podmínky stanovené v těchto Pravidlech, a to dle vlastního uvážení.
Článek 4.
1. Zákazník se Akce zúčastní zakoupením sady tří (3) výrobků označených symbolem 2 + 1“ v rámci jednoho nákupu v době a na místě konání Akce v souladu s článkem 2 Pravidel („Nákup“).
2. Zákazník získá nejlevnější ze tří (3) výrobků v rámci bezplatného Nákupu.
3. Každý zákazník se může Akce zúčastnit opakovaně, vždy však po splnění všech podmínek účasti podle těchto Pravidel.
4. Společnost má výhradní právo posoudit splnění stanovených podmínek Akce jednotlivými Zákazníky. Společnost je oprávněna definitivně vyloučit Zákazníka, má-li podezření, že se Zákazník dopustil podvodného jednání nebo jiného jednání, které je v rozporu s dobrými mravy. Toto rozhodnutí o vyloučení Zákazníka je konečné, bez možnosti odvolání.
Článek 5.
1. Tato Pravidla budou k dispozici na webové stránce milva.sk po celou dobu konání Akce.
2. Společnost je možné v souvislosti s Akcí kontaktovat i na e-mailové adrese nebo telefonním čísle uvedeném na webové stránce milva.shop.
3. Účast na Akci je dobrovolná. Účastí na Akci Zákazník souhlasí s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vzniklé v souvislosti s Akcí, které nejsou upraveny v těchto Pravidlech, se řídí právním řádem České republiky.
4. Společnost si vyhrazuje právo změnit podmínky Akce nebo dobu trvání Akce bez uvedení důvodů a bez poskytnutí jakékoli náhrady a bez jakýchkoli nároků Zákazníků vůči Společnosti. Každá taková změna Pravidel nebo Akce bude oznámena stejným způsobem jako tato Pravidla. Změny bude Společnost provádět pouze z výjimečných důvodů, zejména v reakci na okolnosti, které Společnost nemůže přiměřeně ovlivnit, včetně technických nebo právních důvodů, a za předpokladu, že se Společnost bude vždy snažit minimalizovat jejich vliv na Zákazníky.
5. Při uplatňování práv z vadného plnění (reklamace) zboží v rámci této Akce se postupuje podle platné právní úpravy obsažené zejména v zákoně č.j. č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platným Reklamačním řádem Společnosti.
6. Při odstoupení Zákazníka od smlouvy bude Zákazníkovi vrácena kupní cena a odstoupení Zákazníka od kupní smlouvy se vždy vztahuje na soubor všech výrobků zakoupených v rámci Nákupu.
7. Slevy a jiné výhody v rámci této Akce nelze kombinovat s jinými slevami nebo jinými prodejními akcemi.
8. Zákazník má právo obrátit se s cílem ochrany svých spotřebitelských práv na subjekt alternativního řešení sporů, kterým je Slovenská obchodní inspekce (https://www.soi.sk/). V případě přeshraničního sporu má spotřebitel právo obrátit se na Evropské spotřebitelské centrum (http://esc-sr.sk/).
9. Zákazník, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR, která je k dispozici na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm? event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. čj. č. 420/2004 Z. z., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. čj. 335/2014 Sb z., zákon o spotřebitelském rozhodčím řízení ao změně a doplnění některých zákonů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz