Podmínky ochrany osobních údajú

 

 

POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vážení zákazníci,

Tímto dokumentem bychom Vám rádi vysvětlili jak a s jakým cílem používáme Vaše osobní údaje a

poučili Vás o Vašich právech a možnostech v této oblasti.

 

KDO JE ZODPOVĚDNÝ ZA VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

MILVA COSMETICS S.R.O., POŠTOVÁ 345/23, 946 32 MARCELOVÁ, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, IČO: 36

528 137, je zodpovědným provozovatelem Vašich osobních údajů.

 

NA JAKÉ ÚČELY POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje zpracováváme v takovém rozsahu, v jakém je to nutné v souvislosti se zabezpečenými

provozovateli internetového obchodu, a obzvlášť na tyto účely (tzv. “povolené účely“):

 

a) Nákup a poskytování služeb, čímž se zabezpečuje zejména řádné plnění smluvních vztahů

uzavřených s našimi zákazníky, komunikaci s nimi, vyřízení objednávky a doručení produktu,

vedení účetnictví a fakturační evidence;

 

b) Všeobecné dodržování norem, čímž se zabezpečuje dodržování právních povinností a

zabezpečení souladu se všeobecně závaznými právními předpisy SR;

 

c) Spory a vymáhání pohledávek, zahrnující naši podporu při řešení sporů, dodržování soudních

nařízení, nařízení úřadů a jiných veřejných orgánů, při prosazování našich smluvních dohod a při

založení, vykonávání, nebo obraně právních nároků.

Vaše osobní údaje nebudou použité pro vykonávání automatizovaného individuálního rozhodování

včetně profilování.

Právní základ zpracování Vašich osobních údajů je zapsaný v Článku 6 Všeobecného nařízení o ochraně

údajů. V závislosti od výše uvedených povolených účelů, na které můžeme použít Vaše osobní údaje, je

jejich zpracování nutné buď pro plnění podmínek smlouvy uzavřené s naší společností, dále jejich

zpracování nutné pro dodržování našich zákonných povinností, nebo jejich zpracovaní nutné na účely

našeho oprávněného zájmu, nebo zájmu třetí strany, které se dostanou k Vašim osobním údajům,

přičemž tyto zájmy nepřevyšují Vaše zájmy, nebo nepřevyšují základní práva a svobody. Mimo toho,

jejich zpracování může být podložené Vašim souhlasem, který jste nám dali.

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SBÍRÁME?

Pokud není jinak dohodnuté, uchováváme jen ty osobní údaje, které jsou potřebné vzhledem na vyřízení

Vaší objednávky, uzavřené smlouvy a dodání objednaného produktu a na vyšší vzpomenuté účely. To

zahrnuje informace, které nám zprostředkujete přímo, prostřednictvím formuláře na našich

internetových stránkách, nebo které nám poskytnete jiným způsobem.

To zahrnuje zejména následovné kategorie údajů:

 

a) Osobní detaily, jako jméno a příjmení, doručovací adresu, případně fakturační adresu,

telefonický/mobilní a e-mailový kontakt, předmět objednávky, resp. jiné údaje nezbytné pro

vybavení Vaší objednávky;

 

b) Údaje související s přístupem a používáním našich internetových stránek a internetového

obchodu, což představuje především údaje související s vytvořením Vašeho uživatelského konta

a údaje nezbytné na komunikace s Vámi;

 

c) Údaje související se spory a vymáháním pohledávek, což zahrnuje údaje související s/nebo

vygenerované ze soudních konání, sporů, jednání, výroků, obhajoby, nebo z jiných souvisejících

komunikací, nebo aktivit;

 

d) Jiné osobní údaje odvozené, nebo vygenerované z výše uvedených povolených účelů.

 

JAK SBÍRÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje sbíráme přímo od Vás po dobu Vaší interakce s námi prostřednictvím naší internetové

stránky, nebo jiným komunikačním způsobem.

 

JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Na ochranu Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, nebo zneužitím využíváme fyzické,

elektronické a procedurální bezpečností opatření, které odpovídají technickému stavu a právním

požadavkům na ochranu osobních údajů. Tyto bezpečnostní opatření zahrnují implementaci specifických

technologií a procedur vytvořených na ochranu Vašeho soukromí, jakými jsou bezpečnostní servery,

protipožární stěny a SSL šifrování.

Po celou dobu budeme striktně dodržovat zákony a nařízení související s důvěrností a bezpečnostní

osobních údajů.

 

S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s:

 

a) Třetími stranami, které zpracovávají Vaše osobní údaje v jejich vlastním jméně, ale v souvislosti

se službou, kterou nám poskytují, nebo ve Vašem vlastním jméně na povolené účely.

 

b) Poskytovateli služeb (tzv. zprostředkovatelé), kteří mají směrnicemi povolení zpracovávat osobní

údaje pro povolené účely v našem jméně a můžou konat jen v souladu s našimi instrukcemi. Jak

zahrneme takového poskytovatele služeb do procesu, bude naše společnost kontrolovat

dodržování bezpečnosti, zůstane nadále zodpovědnou za Vaše osobní údaje a bude používat

vhodné bezpečností opatření požadované zákonem, aby zajistila integritu a ochranu Vašich

osobních údajů.

 

c) Veřejnými, nebo vládními organizacemi, kterými jsou regulační orgány, nebo orgány prosazující

právo právními zástupci, nebo soudy, pokud je nutné tak jednat podle platných zákonů, nebo

nařízeních, nebo jak je to na jejich žádost pod podmínkou právního povolení a potřebné

k splnění právních povinností, nebo ustanovení, vykonání, nebo obranu právního nároku.

 

d) Jinak budou poskytovány Vaše osobní údaje výhradně jen v případě Vašeho pokynu, nebo jen

s Vaším povolením, jak to bude nutné z pohledu zákona, nebo nařízení, nebo v případě

soudního, nebo oficiálního vyzvání, nebo jak je přítomné podezření z podvodu, nebo kriminální

aktivity.

 

e) Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

KDE ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje nebudou zpracovávané mimo Evropský hospodářský prostor a naše společnost

nezamýšlí přenést tyto údaje do zemí třetího světa.

 

VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za podmínek ustanovených právní úpravou můžete požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich

opravu, vymazání, nebo omezení zpracování. Můžete taktéž namítat vůči jejich zpracování, nebo

požadovat právo na jejich přenos. Obzvlášť máte právo požádat o vydání kopie osobních údajů, které o

Vás máme. V případě, že budete žádat tyto údaje opakovaně, může být tato služba zpoplatněna. Pro

bližší informace ohledně Vašich práv na ochranu osobních údajů, si prosím prohlédněte Články 15-22

Všeobecného nařízení o ochraně údajů Evropské unie.

V případě, že máte zájem podat jednu z výše uvedených žádostí, kontaktujte nás na adresách uvedených

níže, přičemž uveďte své identifikační údaje jako je jméno a příjmení. Za účelem ochrany Vašich

osobních údajů a zabránění neoprávněnému přístupu k údajům můžeme požadovat i další identifikační

údaje na ověření totožnosti. Vaši žádost budeme důkladně posuzovat a můžeme s Vámi prodiskutovat

způsob, kterým můžeme Vaší žádosti co nejlépe vyhovět.

Váš souhlas na zpracování osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, přičemž toto odvolání nemá

zpětnou platnost, t.j. odvolání souhlasu neovlivňuje platnost zpracování údajů, který byly uskutečněny

před jeho odvoláním. V případě, že dojde k odvolání souhlasu, můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat

jen tam, kde je to podloženo právním předpisem.

V případě, že máte nějaké obavy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nebo byste chtěli podat

stížnost, můžete nás kontaktovat na adresách uvedených níže. Vaši záležitost prošetříme, a pokud

nebudete spokojen s naší odpovědí, nebo máte zato, že jsme Vaše osobní údaje nezpracovávali

v souladu s platnými zákony, můžete podat stížnost na příslušný orgán, kterým je na území Slovenské

republiky - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Návrh na počátek konání se podává

podle § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. SR o ochrane osobných udajov a o zmene a doplnení niektorých

zákonov.

 

JSTE POVINI POSKYTNOUT SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Ve všeobecnosti nám poskytujete Vaše osobní údaje dobrovolně. Avšak, v určitých případech jsme

povinni uchovávat Vaše určité osobní údaje. Je to v takových případech, kdy naše společnost nemůže

vykonat některé úkony bez určitých osobních údajů. Pokud nám v těchto případech neposkytnete své

osobní údaje, nebudeme schopni řádně vyřídit Vaši objednávku a plnit podmínky vyplývající ze smlouvy

uzavřené s naší společností.

 

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje se vymazávají jakmile nebude jejich uchovávání nutné z pohledu povolených účelů,

nebo tehdy, pokud odvoláte svůj souhlas (pokud je to možné) a my už více nejsme povinni ze zákona,

nebo jinak oprávnění tyto údaje uchovávat. V případech, v kterých to je nutné si Vaše údaje ponecháme

kvůli případným soudním sporům, dokud neskončí uchovací lhůta, nebo dokud neskončí případný soudní

spor. V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte na níže uvedených kontaktních údajích.

 

AKTUALIZACE POLITIKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tato politika ochrany osobních údajů byla naposledy aktualizována v květnu 2018. Vyhrazujeme si právo

na aktualizaci a změnu tohoto oznámení o ochraně osobních údajů s cílem reflektovat a měnit způsob,

kterým zpracováváme Vaše osobní údaje, nebo z důvodu změny zákona. Každá upravená verze bude

dostupná na našich internetových stránkách, nebo zveřejněna na jiných Vám přístupných místech.

 

JAK SE S NÁMI KONTAKTOVAT

V případě, že budete mít jakékoliv otázky ohledně Vašich práv, nebo budete mít jiné speciální požadavky

související s Vašimi osobními údaji, kontaktujte nás prosím na uvedených kontaktních údajích:

milva.sk@gmail.com

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz