Obchodní podmínky

 

 

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Všeobecné obchodní podmínky, dále jen VOP, jsou určené pro nákup prostřednictvím elektronického obchodu společnosti Milva Cosmetics s.r.o. a stanovují smluvní vztahy mezi kupujícím a touto společností, která je zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Nitra

Milva Cosmetics s.r.o.

Sídlo: Poštová 345/23, 946 32 Marcelová

Oddíl: Sro, vložka číslo: 11035/N

IČO: 36 528 137

DIČ: 2020158118

IČ DPH: CZ684708035

(dále jen prodávající).

Kontaktní údaje prodávajícího:

Milva Cosmetics s.r.o., Poštová 345/23, 946 32 Marcelová

Mobil: 00421 949 176 999

Email: milva.objednavky@gmail.com

Orgány dozoru:

Úrad verejného zdravotníctva SR

Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

Tel.: 02/49 284 111

Regionální úrad veřejného zdravotníctva so sídlom v Komárne
Mederečská u. 39

945 01 Komárno

Tel.: 035/7702 627, 035/7702 626

Fax: 035/7700 390

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P.O.BOX 49A, 950 50 Nitra 1

Odbor výkonu dozoru

Tel.: 037/7720 001, 037/7720 034

Fax: 037/7720 024

 

1.2. Kupujícím je každá fyzická, nebo právnická osoba, která jakýmkoliv způsobem kontaktuje prodávající stranu s úmyslem koupi produktu, který prodávající nabízí. Kupujícím může být spotřebitel či podnikatel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavření a plnění spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmětu svoji obchodní činnost, nebo jinou podnikatelskou činnost. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušným ustanovením zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník Slovenské Republiky, jako i souvisejícími předpisy.

 

Podnikatelem se rozumí:

 1. a) Osoba zapsaná v obchodním registru
 2. b) Osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění
 3. c) Osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů.
 4. d) Osoba, která vykonává polnohospodářskou výrobu a je zapsaná do evidence podle zvláštního předpisu. Podnikatelem se taktéž pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předcházející větou v rámci své podnikatelské činnosti. Jak uvede kupující v objednávce svoje identifikační číslo IČO), nebo daňové identifikační číslo (DIČ). Nebo identifikační číslo pro daň z přidané hodnoty (IČ DPH) potom bere na vědomí, že pro něho platí pravidla uvedené ve VOP jako pro Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka Slovenské Republiky v znění pozdějších předpisů, jako i souvisejících předpisů. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

 

1.3. Kupujícím je i každá fyzická, nebo právnická osoba, která jakýmkoliv způsobem kontaktuje prodávajícího s požadavkem, aby ji prodávající obstaral produkt, který nemá zařazený v nabídce, s úmyslem koupě tohoto produktu.

 

1.4. Tyto VOP jsou platné až do vydání nových VOP.

 

 1. OBJEDNÁVKA

 

2.1. Produkt může kupující objednávat následovně: Prostřednictvím nákupního košíku na webových stránkách prodávajícího. Prostřednictvím e-mailu: milva.objednavky@gmail.com nebo telefonicky na čísle: +421 948 776 032.

 

2.2. Kupní smlouva je uzavřená závazným akceptováním objednávky kupujícího jako návrhu na potvrzení kupní ceny ze strany prodávajícího. Závažné akceptování objednávky bude vykonané ze strany prodávajícího odesláním Potvrzení o přijetí objednávky e-mailem, zpravidla do 24 hodin. Od této chvíle pro obě dvě strany platí práva a povinnosti vyplývající z reklamačního, občanského a obchodního zákoníku Slovenské Republiky.

 

2.3. Kupující si k své objednávce může objednat i vzorky produktů zdarma. Do košíku může přidat od každého druhu jen 1 kus vzorku a maximálně 4 vzorky. Kupující si nemůže objednat samostatně jen vzorky produktů.

 

2.4. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že prodávající si řádně a včas splnil informační povinnosti podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. Slovenské Republiky o ochraně spotřebitele při prodeji produktu, nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku, nebo na základě smlouvy uzavřené mimo provozních prostorů prodávajícího.

 

2.5. Spolu s potvrzením přijetí objednávky / Po potvrzení přijetí objednávky prodávající zašle kupujícímu informativní e-mail, který obsahuje předpokládaný termín dodání, cenu produktu a cenu dopravy. V den expedice produktu je kupujícímu opět zaslaný informační mail o expedici ze skladu prodávajícího. Zásilka je doručená zpravidla do 24 hodin od momentu balíku zásilkovou službou.

 

2.6. Prodávající se zavazuje dodat správný druh a množství produktu v dohodnuté ceně dle objednávky. Ke každé zásilce je přiložená faktura, která slouží jako doklad o koupi a zároveň pro případ reklamace. Celá dokumentace k produktu je součástí balení objednaného produktu.

 

2.7. Prodávající si vyhrazuje právo telefonicky ověřovat objednávky nad 2600,- CZK s DPH z důvodů, aby nedošlo k případnému mylnému objednání, nebo k chybě při objednávacím procesu.

 

 1. STORNO OBJEDNÁVKY

 

3.1. Zrušení objednávky i bez udání důvodů je ze strany kupujícího možné do okamžiku závazného akceptování objednávky, která je vykonaná ze strany prodávajícího odesláním Potvrzení o přijetí objednávky e-mailem. Kupující může objednávku zrušit e-mailem. Po ověření splnění podmínek zrušení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu storno objednávky e-mailem, nebo telefonicky. V případě, že už byla suma za objednaný produkt uhrazená, prodávající zašle finanční prostředky zpět na bankovní účet kupujícího, nebo je doručí jiným způsobem, který si spolu obě strany dohodnou.

 

3.2. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku, nebo její část v těchto případech:

 

3.2.1. Objednaný produkt byl vyprodaný a není možné ho znovu zabezpečit.

 

3.2.2. Objednávku nad 2600,- CZK s DPH, kterou nebylo možné prodávajícím ověřit (chybně zadané telefonní číslo, opakovaně nedostupné, zákazník neodpovídá na maily apod.).

 

3.2.3. Produkt se již nevyrábí, nebo se změnila jeho cena.

 

3.2.4. Kupující si objednal jen vzorky a žádný jiný produkt, nebo kupující objednal víc jak 1 kus z každého typu vzorku, nebo objednal více než 4 kusy vzorků ve výše uvedených případech prodávající kupujícímu vrátí uhrazenou sumu v plné výši do 24 hodin od momentu zjištěných skutečností uvedených v bodech 3.2.1 až 3.2.3, nebo mu nabídne jiný náhradní produkt, nebo jiné řešení, pokud s ním bude kupující souhlasit.

 

 1. DODACÍ PODMÍNKY

 

4.1. Prodávající je povinen po potvrzení objednávky produkt dodat kupujícímu následovně:

 

4.1.1. Jak jde o produkt, který má prodávající skladem, produkt je expedovaný (odeslaný) bez zbytečného odkladu.

 

4.1.2. Jak jde o produkt, který prodávající nemá skladem, avšak je skladem u výrobců, resp. dodavatelů, prodávající produkt expedujeme do 14 pracovních dní po závazném akceptování objednávky. O dodací lhůtě a předpokládaném termínu dodaní bude prodávající informovat kupujícího při potvrzení objednávky e-mailem, případně telefonicky. Prodávající může přiměřeně prodloužit dobu dodání produktu. Pokud kupujícímu nevyhovuje oznámená prodloužená dodací lhůta, je kupující oprávněný stornovat objednávku v souladu s bodem 3.1 těchto VOP.

 

4.2. Kupující si vlastním výběrem určuje způsob doručení objednaného produktu z nabízených možností v objednávce. Doručení produktu se realizuje buďto prostřednictvím Slovenské pošty, nebo prostřednictvím společnosti Zásilkovna s.r.o., se sídlem Muchovo námestie 3624/8, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, zapsanou v obchodním registru Okresného súdu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka číslo: 105158/B (dále též jen „Zásilkovna“) nebo zásilkovou společností. Prodávající aktuálně zabezpečuje dopravu produktu prostřednictvím zásilkové společnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., se sídlem Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36 624 942, zapsaná v obchodním registru Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 9084/S (dále jen jako GLS, nebo přepravce).

 

4.3. Místo dodání je určené kupujícím v rámci objednávky kupujícího a v akceptování prodávajícího, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

 

4.4. Produkt je přiměřeně zabalený a zabezpečený. Kupující je povinen při přebírání produktu zkontrolovat neporušenost zásilky.

 

4.5. Spolu s produktem dodá prodávající kupujícímu fakturu (daňový doklad). Návod na použití je obsažen na obalu produktu (etiketa).

 

4.6. Prodávající nenese odpovědnost za pozdní dodání výrobku kupujícímu, za jeho ztrátu nebo poškození způsobené v době přepravy. Za pozdní dodání, poškození, ztrátu zásilky způsobené během doby přepravy odpovídá v plném rozsahu přepravce. Takové případy řeší prodávající dodáním nového výrobku kupujícímu po zaplacení škody přepravcem. V případě poškození nebo ztráty zásilky doručované na žádost kupujícího prostřednictvím společnosti Zásilkovna, si nárok na náhradu škody uplatňuje u společnosti Zásilkovna kupující, jako příjemce zásilky.

 

4.7. Prodávající si tímto vyhrazuje možnost zaslat objednaný produkt postupně a odděleně po více částech v případě, když je objednaný produkt, resp. jeho část ještě není doručena prodávajícímu od jeho výrobců, resp. dodaný v celosti, resp. je objednaný produkt, nebo jeho část vyprodaná a bude doručena prodávajícím se zpožděním. Kupující v takovém případě bude platit poštovné a balné jako za jednu zásilku.

 4.8 Prodávající nenese odpovědnost za nedodání zboží kupujícímu, z důvodu, že adresa doručení byla neúplná nebo nesprávná, nebo byla vyhodnocena jako neúplná nebo nesprávná ze strany Zasilkovna s.r.o. Takové případy řeší prodávající dodáním nového zboží kupujícímu po zaplacení přepravních nákladů vrácené zásilky.

 4.9 Prodávající nenese odpovědnost za nedodání zboží kupujícímu, z důvodu nefunkčnosti Z-Boxu nebo výdejního místa, nebo pokud kupující nedostal informace o doručení přes sms nebo / email avízo od přepravce Zasilkovna s.r.o. Takové případy řeší prodávající dodáním nového zboží kupujícímu po zaplacení přepravních nákladů vrácené zásilky.

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

5.1. Prodávající je plátcem DPH.

5.2. Platbu za produkt je možné uhradit v CZK jedním z následujících způsobů (všechny způsoby nejsou Prodávajícím zpoplatněné):

 1. a) Na dobírku (při přebírání produktu obdržíte stvrzenku o zaplacení). Při objednávce dobírkou si prodávající účtuje manipulační poplatek 0,40,- CZK.
 2. b) Převodem na účet na základě prodávajícím vystavené faktury (na základě potvrzení objednávky vystaví prodávající fakturu, kterou pošle spolu s potvrzením objednávky e-mailem. Platbu může následovně kupující uskutečnit buď příkazem převodu ze svého účtu, nebo přímým vkladem hotovosti na účet prodávajícího).
 3. c) Platba platební kartou (VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro)

 

5.3. Vlastnické právo k výrobku přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny za zboží. Nebezpečí škody na věci přechází převzetím produktu kupujícím, nebo pokud se tak nestane včas, tak v čase, kdy mu prodávající umožní nakládat s produktem a kupující produkt nepřevezme.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

6.1. Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od dne převzetí produktu. Právo na odstoupení od smlouvy může spotřebitel u prodávajícího uplatnit v listinné podobě, nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči, nebo prostřednictvím formuláře na odstoupení od smlouvy (formulář na stáhnutí ZDE). Odstoupení od smlouvy musí obsahovat především přesnou specifikaci produktu, datum objednání, číslo objednávky, jméno a příjmení kupujícího, podpis kupujícího, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijaté plnění, zejména číslo účtu a/nebo poštovní adresu. Spotřebitel je odstoupením od smlouvy povinný doručit prodávajícímu nepoškozený produkt, v originálním obalu s přiloženou fotokopií dokladu o koupi a to zasláním, nebo osobním doručením adresu prodávajícího (Milva Cosmetics s.r.o., Poštová 345/23, 946 32 Marcelová). Zásilky zaslané kupujícímu na dobírku nebudou prodávajícím převzaté.

 

6.2. Po odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli všechny platby, které spotřebitel prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy, především kupní cenu včetně nákladů na doručení produktu. Platby budou spotřebiteli vrácené do 14 dní ode dne, kdy bude prodávajícímu doručené oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy. Úhrada bude uskutečněná stejným způsobem, který spotřebitel použil při platbě. Prodávající není povinen spotřebiteli platby před tím, než mu je produkt zpětně doručený, nebo pokud spotřebitel neprokáže zaslání produktu zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si produkt vyzvedne osobně, nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

 

6.3. Při odstoupení od smlouvy spotřebitel vznáší náklady na vrácení produktu prodávajícímu, nebo osobě pověřené prodávajícím na převzetí produktu.

 

6.4. V případě, že kupující, kterým je spotřebitel, vrátí prodávajícímu produkt, který je: použitý, poškozený, neúplný, z části spotřebovaný, případně je hodnota produktu snížená, má prodávající právo produkt od spotřebitele nepřevzít. Pokud se prodávající rozhodne i přes důvody výše uvedené produkt převzít, má prodávající nárok na náhradu škody ve výši hodnoty uvedení produktu do původního stavu, respektive má prodávající právo požadovat od spotřebitele náhradu škody, která mu vznikla v důsledku snížení hodnoty produktu, respektive jeho opravou, nebo uvedením do původního stavu. Kupující prohlašuje, že je s touto obeznámený a zavazuje se takovouto škodu uhradit.

 

6.5. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy z důvodů vyprodání zásob, nedostupnosti produktu, nebo pokud nastanou tak závažné změny u výrobců a/nebo dodavatelé, kteří znemožňují realizaci splnění povinnosti prodávajícího dodat produkt. Prodávající má též právo odstoupit od smlouvy ze zásahů vyšší moci, nebo v případech, pokud je od výrobce nemožné spravedlivě požadovat dodání produktu. Prodávající je povinen o této skutečnosti informovat kupujícího bez zbytečného odkladu.

 

6.6. Pokud si kupující nepřevezme zboží, respektive pokud se zásilka vrátí prodávajícímu z důvodu ze strany kupujícího, náklady na dopravu zboží (za dopravu kupujícímu, za dopravu nazpět k prodávajícímu) v její skutečné výšce společně s náklady na balení, nese kupující a tato částka bude odečtena od kupní ceny zboží. Pokud kupující zaplatil platbu kupní ceny přes platební bránu (GOPAY), platba se mu vrací přes GOPAY, snížená i o storno poplatek, který činí 10,- CZK. Pokud kupující oznámí předávajícímu číslo účtu pro navrácení platby kupní ceny, kupní cena bude vrácena na oznámení číslo účtu a nebude snížená o storno poplatek.    

 

6.7. Aktuální skutečné náklady prodávající na dopravu a na balení zboží jsou:

Zboží zaslané kurýrem – 180,- CZK za každou zásilku a každou dopravu.

Zboží zaslané přes Zásilkovnu  –120,- CZK za každou zásilku a každou dopravu.

Storno poplatek na refundaci - 10,- CZK

Náklady na balení – 30,- CZK / zásilku.

 

 1. ZÁRUKY A REKLAMACE

 

7.1. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, produkt a jejich obaly bezprostředně po doručení. V případě, že kupující zjistí, že jakákoliv z výše uvedených věcí je mechanicky poškozená, je povinen tuto skutečnosti oznámit přepravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav produktu. O rozsahu poškození produktu kupující vyhotoví záznam, jehož správnost potvrdí přepravce. Na tohoto záznamu (škodový zápis) může prodávající po uzavření škodné události s přepravcem poskytnout kupujícímu buď odstranění vady produktu, nebo slevu na produkt a v případě neodstranitelných vad dodat kupujícímu nový produkt.

 

7.2. Záruční doba je lhůta na použití, nebo lhůta expirace vyznačená na produktu, obale produktu, nebo v návodě na použití produktu. Pokud na produktu, obale produktu nebo v návodě na použití není uveden údaj o lhůtě na použití, nebo expirace, je na zakoupený produkt poskytována záruka 24 měsíců pro spotřebitele a 12 měsíců pro podnikatele. Záruka se vztahuje na produkt, který vykazuje chyby zaviněné výrobcem, dodavatelem, nebo prodávajícím a byl zakoupený u prodávajícího. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení produktu, nebo jeho částí způsobených používáním. Kratší životnost produktu tedy není možné považovat za vadu a nedá se reklamovat.

 

7.3. Reklamace musí být písemná, musí obsahovat údaje kupujícího, údaje prodávajícího, identifikaci reklamovaného produktu, popis chyby a jak se chyba projevuje, musí být podepsaná, datovaná a zaslaná nejdříve e-mailem na milva.objednavky@gmail.com. Kupující je povinen reklamovat chyby produktu u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (nejpozději do 7 dní od jejich zjištění), jinak kupujícímu právo na bezplatné odstranění chyby. Při uplatnění reklamace je kupující povinen doručit reklamaci, nebo i reklamovaný produkt na adresu prodávajícího (Milva Cosmetics s.r.o., Poštová 345/23, 946 32 Marcelová), kurýrem, poštou, nebo osobně. Produkt musí být v originálním balení s přiloženým dokladem o koupi (fotokopií). Produkt musí být zaslaný (doručený) se všemi jeho součástmi, s kterými byl dodaný.

 

7.4. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení. Pokud je reklamace uplatněná prostřednictvím dálkové komunikace (ve smyslu zákona č. 102/2014 Z.z. SR), prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vybavení reklamace. Prodávající je povinen o vybavení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

7.5. V případě oprávněné reklamace vady produktu, uplatní po dobu záruční doby prodávající postup následovně:

 

7.5.1. Pokud jde o vadu, kterou je možné odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

 

7.5.2. Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu produktu, nebo závažnosti vady.

 

7.5.3. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za věc novou bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.

 

7.5.4. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat, jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci, nebo má právo od smlouvy odstoupit. Tyto stejná práva přísluší kupujícímu, jak jde sice o odstranitelné vady, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě, nebo pro větší počet vad věc užívat.

 

7.5.5. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

 

7.6. Pokud kupující jako spotřebitel není spokojený se způsobem, kterým prodávající vyřídil reklamaci, nebo pokud se kupující domnívá, že prodávající porušil práva kupujícího, má kupující možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

8.1. Prodávající je na účely zákona č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení (dále jen “zákon č. 122/2013 Z.z.“) provozovatelem a kupující dotknutou osobou. Prodávající zpracovává osobní údaje dotknutých osob – kupujících, pokud jde o fyzické osoby. Kupující oznámí prodávajícímu osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, telefonní a mobilní číslo, mailovou adresu. Všechny osobní údaje poskytnuté kupujícím v rámci objednávky produktu či zákaznické registraci prostřednictvím internetového obchodu jsou shromažďované, zpracovávané a uchovávané v souladu se zákonem č. 122/2013 Z.z. K poskytovaní osobních údajů dochází při odeslání objednávky, nebo registrací zákaznického účtu, a to v rozsahu údajů uváděných ve formuláři objednávky či v registračním formuláři.

 

8.2. Účelem zpracování těchto osobních údajů je vystavení daňového dokladu, předsmluvní vztahy, identifikace kupujícího, potvrzení objednávky (telefonicky, e-mailem), doručení produktu, informování kupujícího.

 

8.3. Kupující zasláním objednávky prohlašuje, že dává souhlas v smyslu § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z., aby prodávající ve svých informačních systémech zpracoval a uschovával jeho osobní údaje, které mu kupující poskytl a které jsou potřebné při činnosti prodávajícího na splnění povinností, vyplývajících z kupní smlouvy.

 

8.4. Vykonáním registrace zákaznického účtu přes internetový obchod, kupující jako dotknutá osoba souhlasí s tím, aby v souladu se zákonem č. 122/2013 Z.z. prodávající, případně třetí osoba, jako prodávajícím určený zprostředkovatel ve smyslu citovaného zákona, zpracovával, shromažďoval a uchovával osobní údaje kupujícího jako zákazníka poskytnuté kupujícím při jeho registraci. Kupující též uskutečněním zákaznické registrace a/nebo zaškrtnutím souhlasu se zasíláním novinek jakoukoliv formou při odeslání objednávky, uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním a využíváním jeho osobních údajů pro účely propagační, marketingové as odevzdáním těchto údajů obchodním partnerům prodávajícího na účely propagace a marketingu a současně vyslovuje souhlas s tím, aby prodávající a případně třetí osoby, s kterými tato společnost uzavřela příslušné smluvní dojednání, posílali kupujícímu obchodní oznámení v elektronické podobě, v smyslu zák. č. 147/2001 Z.z. O reklame a zák. č. 610/2003 Z.z. O elektronickej komunikácii. Osobní údaje jsou zpracované v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní/mobilní číslo, e-mail.

 

8.5. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou (e-mail, listová zásilka). Souhlas zanikne v lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu a údaje budou následně zlikvidované vymazáním. Aktualizace osobních údajů může registrovaný objednávatel (kupující) uskutečnit přímo v on-line režimu na webové stránce internetového obchodu ihned po přihlášení.

 

8.6. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího jen po dobu nevyhnutelnou na splnění účelu zpracování. Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpřístupněné a/nebo poskytnuté třetí osobě za účelem splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy. Seznam subjektů, kterým se poskytnou osobní údaje kupujícího za účelem splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy, jsou:

 1. a) SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o., Družby 22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 497 885, zapsaná v obchodním registru Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 17990/S.
 2. b) Společnost Bohemiasoft s.r.o., Rudolfovská tř. 247/85, 370 01 České Budějovice, Česká republika, IČO: 28090403, spisová značka C 16675 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, datum zápisu 07.10.2008.
 3. c) Společnost GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942, zapsaná v obchodním registru Okresného súdu v Banskej Bystrici, vložka. 9084/S, oddiel: Sro.
 4. d) Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapsaná v obchodním registru Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 803/S.
 5. e)Zásielkovňa s.r.o. Muchovo námestie 3624/8, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 48136999

  7. Poučení kupujícího o jeho právech jako dotknuté osoby při zpracování osobních údajů.

 

8.7.1. Dotknutá osoba má právo na základě písemné žádosti od provozovatele vyžadovat

 

 1. a) Potvrzení, jestli jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracované,
 2. b) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu dle § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod zákona č. 122/2013 Z.z.,
 3. c) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z kterého získal její osobní údaje na zpracování,
 4. d) ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 5. e) opravu, nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných, nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
 6. f) likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; jak jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
 7. g) likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, jak došlo k porušení zákona,
 8. h) blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím času jeho platnosti, tak provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotknuté osoby.

 

 

8.7.2. Právo dotknuté osoby podle bodu 8.7.1. uvedené v písm. e) a f) můžeme omezit, jen jak takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona, nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana dotknuté osoby, nebo by byli porušena práva a svobody jiných osob.

 

8.7.3. Dotknutá osoba na základě písemné žádosti má právo u provozovatele namítat vůči

 1. a) Zpracování jejích osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou, nebo budou, zpracovávány na účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat o jejich likvidaci,
 2. b) využívání osobních údajů uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z.z. na účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo
 3. c) poskytování osobních údajů uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 z. na účely přímého marketingu.

 

8.7.4. Dotknutá osoba na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odklad, má právo u provozovatele kdykoliv namítat vůči zpracování osobních údajů v případech podle § 10 ods. 3 písm. a), e), f), g) zákona č. 122/2013 Z.z. vyslovením oprávněných důvodů, nebo předložením důkazů o neoprávněnosti zasahování do jejích práv a právem chráněných zájmů, které jsou, nebo můžou být, v konkrétním případě takovýmto zpracováním osobních údajů poškozené; jak tomu nebrání zákonné důvody a prokáže se, že námitka dotknuté osoby je oprávněná, provozovatel je povinný osobní údaje, jejichž zpracování dotknutá osoba namítala, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jak to okolnosti dovolí.

 

8.7.5. Dotknutá osoba na základě písemné žádosti, nebo osobně, pokud věc nesnese odklad, má dále právo u provozovatele kdykoliv namítat a nepodrobit se rozhodnutí provozovatele, které by mělo pro ni právní účinky, nebo významný dosah, pokud se také rozhodnutí vydá výlučně na základě úkonů automatizovaného zpracování jejích osobních údajů. Dotknutá osoba má právo žádat provozovatele o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž provozovatel je povinen žádosti dotknuté osoby vyhovět, a to tak, že rozhodující úlohu při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu přezkoumání a výsledku zjištění provozovatel informuje dotknutou osobu v lhůtě podle § 29 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z.z. Dotknutá osoba nemá toto právo v případě, pokud to ustanoví zvláštní zákon, v kterém jsou upravené opatření na zabezpečení oprávněných zájmů dotknuté osoby, nebo jak v rámci předsmluvních vztahů, nebo po dobu existence smluvních vztahů provozovatel vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavkům dotknuté osoby, nebo jak provozovatel na základě smlouvy přijal jiné přiměřené opatření na zabezpečení oprávněných zájmů dotknuté osoby. Při vydání rozhodnutí podle tohoto odstavce je dotknutá osoba oprávněná obeznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací.

 

8.7.6. Pokud dotknutá osoba uplatní své právo

 1. a) písemně a z obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, žádost se považuje za podanou podle zákona č. 122/2013 Z.z.; žádost podanou elektronickou poštou, nebo faxem, dotknutá osoba doručí písemně nejpozději do třech dní ode dne odeslání,
 2. b) osobně ústní formou do zápisu, z kterého musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis dotknuté osoby; kopii zápisu je provozovatel povinný odevzdat dotknuté osobě,
 3. c) u zprostředkovatele podle písmena a) nebo písmena b) tohoto odstavce, je ten povinen tuto žádost, nebo zápisnici odevzdat provozovateli bez zbytečného

 

8.7.7. Dotknutá osoba při podezření, že její osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může úřadu návrh na začátek úkonů o ochraně osobních údajů.

 

8.7.8. Pokud dotknutá osoba není způsobilá na právní úkony v plném rozsahu, její práva může uplatnit zákonný zástupce.

 

8.7.9. Pokud dotknutá osoba nežije, její práva, která měla podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.

 

8.8. Provozovatel internetových stránek www.chinin.shop a milvask.wix.com/official, se zavazuje, že poskytnuté údaje budou použité jen za účelem uzavření a plnění smlouvy na základě obchodních podmínek určených prodávajícím.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

9.1. Tyto VOP nabývají účinnosti vůči kupujícímu odesláním objednávky prodávajícímu.

 

9.2. Na vztahy neupravené těmito VOP se vztahují příslušné ustanovení zákona č. 40/1936 Zb. Občiansky Zákonník SR, zákona č. 22/2004 Z.z. SR o elektronickém obchodě, zákona č. 250/2007 Z.z. SR o ochraně spotřebitele a zákona č. 102/2014 Z.z. SR o ochraně spotřebitele při prodeji produktu, nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku, nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího. Na vztahy neupravené těmito VOP, které vznikli mezi prodávajícím a kupujícím jako podnikatelem, se vztahuje příslušné ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

9.3. Ustanovení týkající se odstoupení od smlouvy v smyslu 6.1. až 6.4. těchto VOP se týkají jen spotřebitele, tj. fyzických osob, které při uzavřená a plnění smlouvy nekonají v rámci předmětu své obchodní činnosti, nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

9.4. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto VOP přečetl a v celém jejich rozsahu s nimi souhlasí.

 

9.5. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Tuto změnu prodávající oznámí kupujícím formou zveřejnění nových VOP na své internetové stránce www.milva.shop

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz