Akční produkty:

naše cena 185 CZK
skladem
naše cena 188 CZK
skladem

Nejprodávanější

naše cena 38 CZK
skladem
naše cena 120 CZK
skladem

Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Všeobecné obchodní podmínky, dále jen VOP, jsou určené pro nákup prostřednictvím
       elektronického obchodu společnosti Milva Cosmetics s.r.o. a stanovují smluvní vztahy mezi
       kupujícím a touto společností, která je zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Nitra

        Milva Cosmetics s.r.o.

        Sídlo: Poštová 345/23, 946 32 Marcelová

        Oddíl: Sro, vložka číslo: 11035/N

        IČO: 36 528 137

        DIČ: 2020158118

        IČ DPH: SK2020158118

        (dále jen prodávající).

        Kontaktní údaje prodávajícího:

        Milva Cosmetics s.r.o., Poštová 345/23, 946 32 Marcelová

        Mobil: 00421 949 176 999

        Email: milva.objednavky@gmail.com

        Orgány dozoru:

        Úrad verejného zdravotníctva SR

        Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

        Tel. č.: 02/49 284 111

        Regionální úrad veřejného zdravotníctva so sídlom v Komárne
        Mederečská u. 39

        945 01 Komárno

        Tel. č.: 035/7702 627, 035/7702 626

         Fax: 035/7700 390

         Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

         Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

         Staničná 9, P.O.BOX 49A, 950 50 Nitra 1

         Odbor výkonu dozoru

         Tel: č.: 037/7720 001, 037/7720 034

         Fax: 037/7720 024

 

1.2. Kupujícím je každá fyzická, nebo právnická osoba, která jakýmkoliv způsobem kontaktuje
       prodávající stranu s úmyslem koupi produktu, který prodávající nabízí. Kupujícím může být
       spotřebitel či podnikatel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavření a plnění
       spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmětu svoji obchodní činnost, nebo jinou
       podnikatelskou činnost. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené
       těmito VOP se řídí příslušným ustanovením zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník
       Slovenské Republiky, jako i souvisejícími předpisy.

 

Podnikatelem se rozumí:

 

       a) Osoba zapsaná v obchodním registru

 

       b) Osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění

 

       c) Osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních
           předpisů.

 

       d) Osoba, která vykonává polnohospodářskou výrobu a je zapsaná do evidence podle
           zvláštního předpisu.
           Podnikatelem se taktéž pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předcházející větou
           v rámci své podnikatelské činnosti. Jak uvede kupující v objednávce svoje identifikační číslo
           (IČO), nebo daňové identifikační číslo (DIČ). Nebo identifikační číslo pro daň z přidané hodnoty
           (IČ DPH) potom bere na vědomí, že pro něho platí pravidla uvedené ve VOP jako pro
           podnikatele.

           Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP
           ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.
           513/1991 Zb. Obchodného zákonníka Slovenské Republiky v znění pozdějších předpisů, jako i
           souvisejících předpisů. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má
           přednost text smlouvy.

 

1.3. Kupujícím je i každá fyzická, nebo právnická osoba, která jakýmkoliv způsobem kontaktuje
       prodávajícího s požadavkem, aby ji prodávající obstaral produkt, který nemá zařazený
       v nabídce, s úmyslem koupě tohoto produktu.

 

1.4. Tyto VOP jsou platné až do vydání nových VOP.

 

2. OBJEDNÁVKA

 

2.1. Produkt může kupující objednávat následovně:
       Prostřednictvím nákupního košíku na webových stránkách prodávajícího.
       Prostřednictvím e-mailu: milva.objednavky@gmail.com
       Telefonicky na čísle: +421 948 776 032

 

2.2. Kupní smlouva je uzavřená závazným akceptováním objednávky kupujícího jako návrhu na
       potvrzení kupní ceny ze strany prodávajícího. Závažné akceptování objednávky bude vykonané
       ze strany prodávajícího odesláním Potvrzení o přijetí objednávky e-mailem, zpravidla do 24
       hodin. Od této chvíle pro obě dvě strany platí práva a povinnosti vyplývající z reklamačního
       pořádku, občanského a obchodního zákoníku Slovenské Republiky.

 

2.3. Kupující si k své objednávce může objednat i vzorky produktů zdarma. Do košíku může přidat
       od každého druhu jen 1 kus vzorku a maximálně 4 vzorky. Kupující si nemůže objednat
       samostatně jen vzorky produktů.

 

2.4. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že prodávající si řádně a včas splnil informační
       povinnosti podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. Slovenské Republiky o ochraně
       spotřebitele při prodeji produktu, nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na
       dálku, nebo na základě smlouvy uzavřené mimo provozních prostorů prodávajícího.

 

2.5. Spolu s potvrzením přijetí objednávky / Po potvrzení přijetí objednávky prodávající zašle
       kupujícímu informativní e-mail, který obsahuje předpokládaný termín dodání, cenu produktu a
       cenu dopravy. V den expedice produktu je kupujícímu opět zaslaný informační mail o expedici
       produktu ze skladu prodávajícího. Zásilka je doručená zpravidla do 24 hodin od momentu
       přebrání balíku zásilkovou službou.

 

2.6. Prodávající se zavazuje dodat správný druh a množství produktu v dohodnuté ceně dle
       objednávky. Ke každé zásilce je přiložená faktura, která slouží jako doklad o koupi a zároveň pro
       případ reklamace. Celá dokumentace k produktu je součástí balení objednaného produktu.

 

2.7. Prodávající si vyhrazuje právo telefonicky ověřovat objednávky nad 100,- EUR s DPH z důvodů,
       aby nedošlo k případnému mylnému objednání, nebo k chybě při objednávacím procesu.

 

3. STORNO OBJEDNÁVKY

 

3.1. Zrušení objednávky i bez udání důvodů je ze strany kupujícího možné do okamžiku závazného
       akceptování objednávky, která je vykonaná ze strany prodávajícího odesláním Potvrzení o
       přijetí objednávky e-mailem. Kupující může objednávku zrušit e-mailem. Po ověření splnění
       podmínek zrušení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu storno objednávky e-mailem,
       nebo telefonicky. V případě, že už byla suma za objednaný produkt uhrazená, prodávající zašle
       finanční prostředky zpět na bankovní účet kupujícího, nebo je doručí jiným způsobem, který si
       spolu obě strany dohodnou.

 

3.2. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku, nebo její část v těchto případech:

 

3.2.1. Objednaný produkt byl vyprodaný a není možné ho znovu zabezpečit.

 

3.2.2. Objednávku nad 100,- EUR s DPH, kterou nebylo možné prodávajícím ověřit (chybně
          zadané telefonní číslo, opakovaně nedostupné, zákazník neodpovídá na maily apod.)

 

3.2.3. Produkt se již nevyrábí, nebo se změnila jeho cena.

 

3.2.4. Kupující si objednal jen vzorky a žádný jiný produkt, nebo kupující objednal víc jak 1 kus
         z každého typu vzorku, nebo objednal více než 4 kusy vzorků
         Ve výše uvedených případech prodávající kupujícímu vrátí uhrazenou sumu v plné výši do 24 hodin
         od momentu zjištěných skutečností uvedených v bodech 3.2.1 až 3.2.3, nebo mu nabídne jiný
         náhradní produkt, nebo jiné řešení pokud s ním bude kupující souhlasit.

 

4. DODACÍ PODMÍNKY

 

4.1. Prodávající je povinen po potvrzení objednávky produkt dodat kupujícímu následovně:

 

4.1.1. Jak jde o produkt, který má prodávající skladem, produkt je expedovaný (odeslaný) bez
         zbytečného odkladu.

 

4.1.2. Jak jde o produkt, který prodávající nemá skladem, avšak je skladem u výrobců, resp.
         dodavatelů, prodávající produkt expedujeme do 14 pracovních dní po závazném
         akceptování objednávky.
         O dodací lhůtě a předpokládaném termínu dodaní bude prodávající informovat kupujícího při
         potvrzení objednávky e-mailem, případně telefonicky. Prodávající může přiměřeně prodloužit
         dobu dodání produktu. Pokud kupujícímu nevyhovuje oznámená prodloužená dodací lhůta, je
         kupující oprávněný stornovat objednávku v souladu s bodem 3.1 těchto VOP.

 

4.2. Kupující si vlastním výběrem určuje způsob doručení objednaného produktu z nabízených
       možností v objednávce. Doručení produktu se realizuje buďto prostřednictvím Slovenské pošty,
       nebo zásilkovou společností. Prodávající aktuálně zabezpečuje dopravu produktu
       prostřednictvím zásilkové společnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., se sídlem
       Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36 624 942, zápis v Obchodnom registri Okresného
       súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 9084/S (dále jen jako GLS, nebo přepravce)

 

4.3. Místo dodání je určené kupujícím v rámci objednávky kupujícího a v akceptování prodávajícího,
       pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

 

4.4. Produkt je přiměřeně zabalený a zabezpečený. Kupující je povinen při přebírání produktu
       zkontrolovat neporušenost zásilky.

 

4.5. Spolu s produktem dodá prodávající kupujícímu fakturu (daňový doklad). Návod na použití je
       obsažen na obalu produktu (etiketa).

 

4.6. Prodávající nenese zodpovědnost za opožděné dodání produktu kupujícímu zaviněné
       přepravcem. Za poškození zásilky zaviněné přepravcem zodpovídá v plném rozsahu přepravce.Takové případy řeší prodávající dodáním nového produktu po zaplacení škody přepravcem.

 

4.7. Prodávající si tímto vyhrazuje možnost zaslat objednaný produkt postupně a odděleně po více
      částech v případě, když je objednaný produkt, resp. jeho část ještě není doručena
      prodávajícímu od jeho výrobců, resp. dodaný v celosti, resp. je objednaný produkt, nebo jeho
      část vyprodaná a bude doručena prodávajícím se zpožděním. Kupující v takovém případě bude
      platit poštovné a balné jako za jednu zásilku.

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

5.1. Prodávající je plátcem DPH.

 

5.2. K základní ceně produktu je připočítána cena za dopravu 2.00,- EUR. V ceně za dopravu jsou
       zahrnuté i náklady na odeslání a zabalení produktu.

 

5.3. Platbu za produkt je možné uhradit v EUR jedním z následujících způsobů (všechny způsoby
      platby nejsou Prodávajícím zpoplatněné):

      a) Na dobírku (při přebírání produktu obdržíte stvrzenku o zaplacení). Při objednávce
          dobírkou si prodávající účtuje manipulační poplatek 0,50 €.

      b) Převodem na účet na základě prodávajícím vystavené faktury (na základě potvrzení
          objednávky vystaví prodávající fakturu, kterou pošle spolu s potvrzením objednávky
          e-mailem. Platbu může následovně kupující uskutečnit buď příkazem převodu ze
          svého účtu, nebo přímým vkladem hotovosti na účet prodávajícího).

      c) Platba platební kartou (VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic,
          Maestro)

 

5.4. Produkt zůstává do úplného zaplacení kupní ceny vlastnictvím prodávajícího. Nebezpečí škody
      na věci přechází převzetím produktu kupujícím, nebo pokud se tak nestane včas, tak v čase, kdy
      mu prodávající umožní nakládat s produktem a kupující produkt nepřevezme.

 

5.5. Ceny platí s místem určení SR a na objednávky / dodávky s místem určení mimo SR se tyto VOP
       nevztahují. V případě zájmu o objednávky s dodáním produktu mimo území SR je nutné
       kontaktovat pracovníky prodávajícího a dohodnout se na dalším postupu.
       Platby je možné uskutečnit s příslušnými sazbami DPH. V případě akčních cen tyto ceny platí jen do
       vyprodání zásob, nebo po dobu časově určenou.

 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

6.1. Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od dne
       převzetí produktu. Právo na odstoupení od smlouvy může spotřebitel u prodávajícího uplatnit
       v listinné podobě, nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči, nebo prostřednictvím
       formuláře na odstoupení od smlouvy (formulář na stáhnutí ZDE)
       Odstoupení od smlouvy musí obsahovat především přesnou specifikaci produktu, datum objednání,
       číslo objednávky, jméno a příjmení kupujícího, podpis kupujícího, způsob, jakým má prodávající
       vrátit již přijaté plnění, zejména číslo účtu a/nebo poštovní adresu.
       Spotřebitel je odstoupením od smlouvy povinný doručit prodávajícímu nepoškozený produkt,
       v originálním obalu s přiloženou fotokopií dokladu o koupi a to zasláním, nebo osobním doručením
       na adresu prodávajícího (Milva Cosmetics s.r.o., Poštová 345/23, 946 32 Marcelová). Zásilky zaslané
       kupujícímu na dobírku nebudou prodávajícím převzaté.

 

6.2. Po odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli všechny platby, které spotřebitel
       prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy, především kupní cenu včetně nákladů
       na doručení produktu. Platby budou spotřebiteli vrácené do 14 dní ode dne, kdy bude
       prodávajícímu doručené oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy. Úhrada bude
       uskutečněná stejným způsobem, který spotřebitel použil při platbě. Prodávající není povinen
       vrátit spotřebiteli platby před tím, než mu je produkt zpětně doručený, nebo pokud spotřebitel
       neprokáže zaslání produktu zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si produkt
       vyzvedne osobně, nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

 

6.3. Při odstoupení od smlouvy spotřebitel vznáší náklady na vrácení produktu prodávajícímu, nebo
       osobě pověřené prodávajícím na převzetí produktu.

 

6.4. V případě, že kupující, kterým je spotřebitel, vrátí prodávajícímu produkt, který je: použitý,
       poškozený, neúplný, z části spotřebovaný, případně je hodnota produktu snížená, má
       prodávající právo produkt od spotřebitele nepřevzít. Pokud se prodávající rozhodne i přes
       důvody výše uvedené produkt převzít, má prodávající nárok na náhradu škody ve výši hodnoty
       uvedení produktu do původního stavu, respektive má prodávající právo požadovat od
       spotřebitele náhradu škody, která mu vznikla v důsledku snížení hodnoty produktu, respektive
       jeho opravou, nebo uvedením do původního stavu. Kupující prohlašuje, že je s touto
       podmínkou obeznámený a zavazuje se takovouto škodu uhradit.

 

6.5. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy z důvodů vyprodání zásob, nedostupnosti produktu,
       nebo pokud nastanou tak závažné změny u výrobců a/nebo dodavatelé, kteří znemožňují
       realizaci splnění povinnosti prodávajícího dodat produkt. Prodávající má též právo odstoupit od
       smlouvy ze zásahů vyšší moci, nebo v případech, pokud je od výrobce nemožné spravedlivě
       požadovat dodání produktu. Prodávající je povinen o této skutečnosti informovat kupujícího
       bez zbytečného odkladu.

 

7. ZÁRUKY A REKLAMACE

 

7.1. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, produkt a jejich obaly bezprostředně po doručení.
      V případě, že kupující zjistí, že jakákoliv z výše uvedených věcí je mechanicky poškozená, je
      povinen tuto skutečnosti oznámit přepravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav produktu. O
      rozsahu poškození produktu kupující vyhotoví záznam, jehož správnost potvrdí přepravce. Na
      základě tohoto záznamu (škodový zápis) může prodávající po uzavření škodné události
      s přepravcem poskytnout kupujícímu buď odstranění vady produktu, nebo slevu na produkt a
      v případě neodstranitelných vad dodat kupujícímu nový produkt.

 

7.2. Záruční doba je lhůta na použití, nebo lhůta expirace vyznačená na produktu, obale produktu,
       nebo v návodě na použití produktu. Pokud na produktu, obale produktu nebo v návodě na
       použití není uveden údaj o lhůtě na použití, nebo expirace, je na zakoupený produkt
       poskytována záruka 24 měsíců pro spotřebitele a 12 měsíců pro podnikatele. Záruka se vztahuje
       na produkt, který vykazuje chyby zaviněné výrobcem, dodavatelem, nebo prodávajícím a byl
       zakoupený u prodávajícího. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení produktu, nebo jeho
       částí způsobených používáním. Kratší životnost produktu tedy není možné považovat za vadu a
       nedá se reklamovat.

 

7.3. Reklamace musí být písemná, musí obsahovat údaje kupujícího, údaje prodávajícího,
       identifikaci reklamovaného produktu, popis chyby a jak se chyba projevuje, musí být
       podepsaná, datovaná a zaslaná nejdříve e-mailem na milva.objednavky@gmail.com. Kupující je
       povinen reklamovat chyby produktu u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění

       (nejpozději do 7 dní od jejich zjištění), jinak kupujícímu právo na bezplatné odstranění chyby
       zaniká. Při uplatnění reklamace je kupující povinen doručit reklamaci, nebo i reklamovaný
       produkt na adresu prodávajícího (Milva Cosmetics s.r.o., Poštová 345/23, 946 32 Marcelová),
       kurýrem, poštou, nebo osobně. Produkt musí být v originálním balení s přiloženým dokladem o
       koupi (fotokopií). Produkt musí být zaslaný (doručený) se všemi jeho součástmi, s kterými byl
       dodaný.

 

7.4. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení. Pokud je reklamace
       uplatněná prostřednictvím dálkové komunikace (v smysle zákona č. 102/2014 Z.z. SR),
       prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není
       potvrzení možné doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu
       s dokladem o vybavení reklamace. Prodávající je povinen o vybavení reklamace vydat písemný
       doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

7.5. V případě oprávněné reklamace vady produktu, uplatní po dobu záruční doby prodávající
       postup následovně:

 

7.5.1. Pokud jde o vadu, kterou je možné odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně a
         řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

 

7.5.2. Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká
         jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené
         náklady vzhledem na cenu produktu, nebo závažnosti vady.

 

7.5.3. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za věc novou
         bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.

 

7.5.4. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se věc mohla řádně
         užívat, jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci, nebo má právo od smlouvy
         odstoupit. Tyto stejná práva přísluší kupujícímu, jak jde sice o odstranitelné vady, avšak
         kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě, nebo pro větší počet vad věc
         řádně užívat.

 

7.5.5. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

 

7.6. Pokud kupující jako spotřebitel není spokojený se způsobem, kterým prodávající vyřídil
      reklamaci, nebo pokud se kupující domnívá, že prodávající porušil práva kupujícího, má kupující
      možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

8.1. Prodávající je na účely zákona č. 122/2013 Z.z. O ochraně osobných údajov a o změnách a
      doplnění některých zákonů (dále jen “zákon č. 122/2013 Z.z.“) provozovatelem a kupující
      dotknutou osobou. Prodávající zpracovává osobní údaje dotknutých osob – kupujících, pokud
      jde o fyzické osoby. Kupující oznámí prodávajícímu osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení,
      adresu trvalého bydliště, telefonní a mobilní číslo, mailovou adresu. Všechny osobní údaje
      poskytnuté kupujícím v rámci objednávky produktu či zákaznické registraci prostřednictvím
      internetového obchodu jsou shromažďované, zpracovávané a uchovávané v souladu se
      zákonem č. 122/2013 Z.z.. K poskytovaní osobních údajů dochází při odeslání objednávky, nebo
      registrací zákaznického účtu a to v rozsahu údajů uváděných ve formuláři objednávky či
      v registračním formuláři.

 

8.2. Účelem zpracování těchto osobních údajů je vystavení daňového dokladu, předsmluvní vztahy,
       identifikace kupujícího, potvrzení objednávky (telefonicky, e-mailem), doručení produktu,
       informování kupujícího.

 

8.3. Kupující zasláním objednávky prohlašuje, že dává souhlas v smyslu § 11 ods. 1 zákona č.
       122/2013 Z.z., aby prodávající ve svých informačních systémech zpracoval a uschovával jeho
       osobní údaje, které mu kupující poskytl a které jsou potřebné při činnosti prodávajícího na
       splnění povinností, vyplývajících z kupní smlouvy.

 

8.4. Vykonáním registrace zákaznického účtu přes internetový obchod, kupující jako dotknutá osoba
       souhlasí s tím, aby v souladu se zákonem č. 122/2013 Z.z. prodávající, případně třetí osoba, jako
       prodávajícím určený zprostředkovatel ve smyslu citovaného zákona, zpracovával, shromažďoval
       a uchovával osobní údaje kupujícího jako zákazníka poskytnuté kupujícím při jeho registraci.
       Kupující též uskutečněním zákaznické registrace a/nebo zaškrtnutím souhlasu se zasíláním
       novinek jakoukoliv formou při odeslání objednávky, uděluje prodávajícímu souhlas se
       zpracováním a využíváním jeho osobních údajů pro účely propagační, marketingové a
       s odevzdáním těchto údajů obchodním partnerům prodávajícího na účely propagace a
       marketingu a současně vyslovuje souhlas s tím, aby prodávající a případně třetí osoby, s kterými
       tato společnost uzavřela příslušné smluvní dojednání, posílali kupujícímu obchodní oznámení
       v elektronické podobě, v smyslu zák. č. 147/2001 Z.z. O reklame a zák. č. 610/2003 Z.z. O
       elektronickej komunikácii. Osobní údaje jsou zpracované v rozsahu: jméno, příjmení, adresa,
       telefonní/mobilní číslo, e-mail.

 

8.5. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním
      osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou (e-mail, listová zásilka).
      Souhlas zanikne v lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu a
      údaje budou následně zlikvidované vymazáním. Aktualizace osobních údajů může registrovaný
      objednávatel (kupující) uskutečnit přímo v on-line režimu na webové stránce internetového
      obchodu ihned po přihlášení.

 

8.6. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího jen po dobu nevyhnutelnou na splnění účelu
      zpracování. Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpřístupněné a/nebo
      poskytnuté třetí osobě za účelem splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy. Seznam
      subjetků, kterým se poskytnou osobní údaje kupujícího za účelem splnění povinností
      vyplývajících z kupní smlouvy, jsou:

      a) SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o., Družby 22, 974 01 Banská Bystrica, IČO : 45
          497 885, Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro,
          vložka č. 17990/S

      b) Spoločnosť Bohemiasoft s.r.o., Rudolfovská tř. 247/85, 370 01 České Budějovice, Česká
          republika, IČO: 28090403, spisová značka C 16675 vedená u Krajského soudu v Českých
          Budějovicích, dátum zápisu 07.10.2008

      c) Spoločnosť GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21
          Lieskovec, IČO: 36624942, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej
          Bystrici, vložka . 9084/S, oddiel: Sro

      d) Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124,
          Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 803/S

 

8.7. Poučení kupujícího o jeho právech jako dotknuté osoby při zpracování osobních údajů.

 

8.7.1. Dotknutá osoba má právo na základě písemné žádosti od provozovatele vyžadovat

 

         a) Potvrzení, jestli jsou nebo nejsou osobní údaje o ní zpracované,

 

         b) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů
             v informačním systému v rozsahu dle § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod
             zákona č. 122/2013 Z.z.,

         c) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z kterého získal její
             osobní údaje na zpracování,

         d) ve všeobecně srozumitelné formě seznam jejích osobních údajů, které jsou
             předmětem zpracování,

         e) opravu, nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných, nebo neaktuálních osobních
             údajů, které jsou předmětem zpracování,

         f) likvidaci jejích osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; jak jsou předmětem
            zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,

        g) likvidaci jejích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, jak došlo
            k porušení zákona,

        h) blokování jejích osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím času
            jeho platnosti, tak provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu
           dotknuté osoby.

 

 

8.7.2. Právo dotknuté osoby podle bodu 8.7.1. uvedené v písm. e) a f) můžeme omezit, jen jak
          takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona, nebo jeho uplatněním by byla porušena
          ochrana dotknuté osoby, nebo by byli porušena práva a svobody jiných osob.

 

8.7.3. Dotknutá osoba na základě písemné žádosti má právo u provozovatele namítat vůči

           a) Zpracování jejích osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou, nebo budou,
               zpracovávány na účely přímého marketingu bez jejího souhlasu, a žádat o jejich
               likvidaci,

           b) využívání osobních údajů uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z.z.
               na účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo

           c) poskytování osobních údajů uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013
               Z.z. na účely přímého marketingu

 

8.7.4. Dotknutá osoba na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odklad, má
         právo u provozovatele kdykoliv namítat vůči zpracování osobních údajů v případech podle
         § 10 ods. 3 písm. a), e), f), g) zákona č. 122/2013 Z.z. vyslovením oprávněných důvodů,
         nebo předložením důkazů o neoprávněnosti zasahování do jejích práv a právem
         chráněných zájmů, které jsou, nebo můžou být, v konkrétním případě takovýmto
         zpracováním osobních údajů poškozené; jak tomu nebrání zákonné důvody a prokáže se,
         že námitka dotknuté osoby je oprávněná, provozovatel je povinný osobní údaje, jejichž
         zpracování dotknutá osoba namítala, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned,
         jak to okolnosti dovolí.

 

8.7.5. Dotknutá osoba na základě písemné žádosti, nebo osobně, pokud věc nesnese odklad, má
          dále právo u provozovatele kdykoliv namítat a nepodrobit se rozhodnutí provozovatele,
          které by mělo pro ni právní účinky, nebo významný dosah, pokud se také rozhodnutí vydá
          výlučně na základě úkonů automatizovaného zpracování jejích osobních údajů. Dotknutá
          osoba má právo žádat provozovatele o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou
          odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž provozovatel je povinen žádosti
          dotknuté osoby vyhovět, a to tak, že rozhodující úlohu při přezkoumání rozhodnutí bude
          mít oprávněná osoba; o způsobu přezkoumání a výsledku zjištění provozovatel informuje

          dotknutou osobu v lhůtě podle § 29 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z.z.. Dotknutá osoba nemá
          toto právo v případě, pokud to ustanoví zvláštní zákon, v kterém jsou upravené opatření
          na zabezpečení oprávněných zájmů dotknuté osoby, nebo jak v rámci předsmluvních
          vztahů, nebo po dobu existence smluvních vztahů provozovatel vydal rozhodnutí, kterým
          vyhověl požadavkům dotknuté osoby, nebo jak provozovatel na základě smlouvy přijal jiné
          přiměřené opatření na zabezpečení oprávněných zájmů dotknuté osoby. Při vydání
          rozhodnutí podle tohoto odstavce je dotknutá osoba oprávněná obeznámit se s postupem
          zpracování a vyhodnocování operací.

 

8.7.6. Pokud dotknutá osoba uplatní své právo

          a) písemně a z obsahu její žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, žádost se považuje
              za podanou podle zákona č. 122/2013 Z.z.; žádost podanou elektronickou poštou,
              nebo faxem, dotknutá osoba doručí písemně nejpozději do třech dní ode dne
              odeslání,

         b) osobně ústní formou do zápisu, z kterého musí být zřejmé, kdo právo uplatnil,
             čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis dotknuté osoby;
             kopii zápisu je provozovatel povinný odevzdat dotknuté osobě,

         c) u zprostředkovatele podle písmena a) nebo písmena b) tohoto odstavce, je ten
             povinen tuto žádost, nebo zápisnici odevzdat provozovateli bez zbytečného
             odkladu.

 

8.7.7. Dotknutá osoba při podezření, že její osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, může
          podat úřadu návrh na začátek úkonů o ochraně osobních údajů.

 

8.7.8. Pokud dotknutá osoba není způsobilá na právní úkony v plném rozsahu, její práva může
          uplatnit zákonný zástupce.

 

8.7.9. Pokud dotknutá osoba nežije, její práva, která měla podle tohoto zákona, může uplatnit
          blízká osoba.

 

8.8. Provozovatel internetových stránek www.chinin.shop a milvask.wix.com/official, se zavazuje, že
       poskytnuté údaje budou použité jen za účelem uzavření a plnění smlouvy na základě
       obchodních podmínek určených prodávajícím.

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

9.1. Tyto VOP nabývají účinnosti vůči kupujícímu odesláním objednávky prodávajícímu.

 

9.2. Na vztahy neupravené těmito VOP se vztahují příslušné ustanovení zákona č. 40/1936 Zb.
      Občiansky Zákonník SR, zákona č. 22/2004 Z.z. SR o elektronickém obchodě, zákona č.
      250/2007 Z.z. SR o ochraně spotřebitele a zákona č. 102/2014 Z.z. SR o ochraně spotřebitele při
      prodeji produktu, nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku, nebo
      smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího. Na vztahy neupravené těmito VOP,
      které vznikli mezi prodávajícím a kupujícím jako podnikatelem, se vztahuje příslušné
      ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

9.3. Ustanovení týkající se odstoupení od smlouvy v smyslu 6.1. až 6.4. těchto VOP se týkají jen
       spotřebitele, tj. fyzických osob, které při uzavřená a plnění smlouvy nekonají v rámci předmětu
       své obchodní činnosti, nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

9.4. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto VOP přečetl a v celém jejich rozsahu s nimi
       souhlasí.

 

9.5. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Tuto změnu prodávající oznámí kupujícím
       formou zveřejnění nových VOP na své internetové stránce www.milva.shop

ZmQ2OTdiO